انتخاب زبان | Select Language

روز زبان آلمانی

 بیشترین واژگان این زبان اشتقاقی شاخه ژرمنی باستان خانواده زبانهای هندواروپایی می آید. این زبان پرگویش و زیبا، زبان مادری اتحادیه اروپاست و دبستانی ها

ادامه مطلب »