برچسب: فرحناز خطیر نژاد

فرحناز خطیر نژاد
گویندگان

فرحناز خطیر نژاد

خانم فرحناز خطیر نژاد دارای مدرک تحصیلی زبان وادبیات فارسی است و بهمدت ۲۵ سال است به عنوان گزارشگر ارشد با شبکه های مختلف رادیوهمکاری

ادامه مطلب »