فریم یک مقاله کتاب دوبله
مقاله

کتابِ روز دوبله

میتوان با اطمینان کامل گفت که تاریخ، بهترین قاضی برای هر رویداد و ماجرایی است و دیر یا زود پاسخِ عمل ها و عکس العمل

ادامه مطلب »