سفارش گوینده

سفارش گویندگان یکی از مهم ترین ویژگی های مربوط به سایت های صدا، دوبله و گویندگی، وجود اِلمانی به اسم سفارش است که هدفش تسهیل

ادامه مطلب ...