روز هنر

از زمانی که بشر قدم در این جهان خاکی گذاشت، هنر هم با او همراه بود. هنر ریشه در ذات بشر دارد و شاید جسم

ادامه مطلب »