روز معلم

متن نریشن ۱: هدف یک معلم رسم تصویری از آینده برای دانش آموز نیستبلکه راهی را نشان خواهد داد که دانش آموز توانایی رسم تصویر

ادامه مطلب »