روز سندروم دان

از زیست طبیعی محروم اند و از همان کودکی رد چروک خیلی زودتر از دیگران بر صورت مهربانشان می نشیند. با تأخیر رشد می کنند

ادامه مطلب »