روز جنگل

تمام ابهت و زیبایی اش را مدیون فضای بکر و دست نخورده اش است. فضایی که خالق آن انسان نیست. نظم، در عین حال بی

ادامه مطلب ...