روز بکاپ

رنگی که از گچ دیوار هم سفیدتر شده، چشمهای از حدقه بیرون زده و تپش های قلبی که کنتور انداخته، از نگرانی دستش روی موس

ادامه مطلب »