انتخاب زبان | Select Language

روز آسیاب بادی

ثابت و ساکت سر جایش نشسته است و منتظر است تا باد تکانی به او دهد و غلات را الک کند. انگار که هنر دست

ادامه مطلب »