انتخاب زبان | Select Language

روز آزادی

  شاید در ذات و وجود هر موجودی که زیست می کند و محکوم به زندگی کردن است،  هیچ چیز مثل آزادی و رهایی او

ادامه مطلب ...