روز خدمتکار

کارشان سخت، طاقت فرسا و بدون زمان است. کاش سهم و بهره آنها از این روز فقط یک نام و اضافه شدن یک روز دیگر

ادامه مطلب »

روز دامپزشکی

شاید خودشان خبر نداشته باشند، اما روی زمین فرشتگان سفید پوشی هستند، که با حضور پر مهر و دلسوزانه شان‌، رنج و درد حیوانات بیگناه

ادامه مطلب »