خدمات چکاوا در زمان شیوع کرونا

با توجه شیوع کرونا، گروه چکاوا در نظر دارد تا خدمات ویژه ای  در زمینه سفارش نریشن ارائه دهد 

کرونا

ارائه خدمات گویندگی به صورت غیر حضوری در سایت چکاوا

آموزش پیشگیری از ویروس کرونا

آموزش پیشگیری از کرونا در جایگاه سوخت

خدمات رایگان استودیویی با موضوع کرونا